Follow us on

Lekbibaj, raportohet një rast i gjuetisë së paligjshme

Së fundmi në zonën Lekbibaj/Alpe është konstatuar në një rast gjuetie e paligjshme. Edhe në këtë rast gjendimi në shkelje flagrante të ligjit Nr. 61/2016 “Për shpalljen e moratoriumit në Republiken e Shqipërisë”, i cili në Nenin 1 “Qëllimi” përcakton shprehimisht se: “Qëllimi i këtij ligji është ndalimi i ushtrimit të aktivitetit të gjuetisë, me qëllim përmirësimin e gjendjes së llojeve të faunës së egër, objekt gjuetie”, duke parashikuar gjithashtu në nenin 6 (Sanksionet) masat administrative përkatëse në rastin e shkeljes së këtij ligji si masa të forta frenuese.
Related Posts