Follow us on

Mirditë, raportohet pë një rast të gjuetië së paligjshme

Po në maj të këtij viti (2017) në Bashkinë Mirditë është raportuar për një rast gjuetie e paligjshme. Në rastin konkret gjendimi në shkelje flagrante të ligjit Nr. 61/2016 “Për shpalljen e moratoriumit në Republiken e Shqipërisë”, i cili në Nenin 1 “Qellimi” përcakton shprehimisht se: “Qëllimi i këtij ligji është ndalimi i ushtrimit të aktivitetit të gjuetisë, me qëllim përmirësimin e gjendjes së llojeve të faunës së egër, objekt gjuetie”, duke parashikuar gjithashtu në nenin 6 (Sanksionet) masat administrative përkatëse në rastin e shkeljes së këtij ligji si masa të forta frenuese.
Related Posts